• NW Ucznia

Witaj na NWUcznia.pl

Dzięki nam w szybki i łatwy sposób bez wychodzenia z domu kupisz polisę NW ucznia!

 

Co oferujemy?

 • Ubezpieczenie indywidualne, bądź rodzinne
 • Możliwość wyboru trzech wariantów ubezpieczenia
 • Ochrona ubezpieczeniowa 24h na dobę przez cały rok szkolny i wakacje
 • Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia
 • Rekompensata poniesionych wydatków z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • Wysokie sumy ubezpieczenia

Szczegółowy zakres ubezpieczenia wskazany jest w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych, a także tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług przez Agenta w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną www.nwucznia.pl przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej www.nwucznia.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie przez Usługobiorcę.
  3. Agent świadczy usługi elektroniczne zgodnie z treścią Regulaminu.
  4. Przed wypełnieniem Formularza rejestracyjnego w zakładce „Kup ubezpieczenie”, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią i zaakceptować warunki Regulaminu oraz OWU.
  5. Usługobiorca obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z usług Serwisu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu oraz OWU znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego jako prawa właściwego dla stosunku prawnego określonego Regulaminem.
  7. Językiem stosowanym w komunikacji między Agentem a Usługobiorcami jest język polski.
  8. W ramach prowadzonej usługi InterRisk stosuje postanowienia Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych Polskiej Izby Ubezpieczeń, dostępne na stronie internetowej www.piu.org.pl.
 2. Definicje
  Przez pojęcia użyte w treści Regulaminu rozumie się:
  1. Agent – INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 21/12, 25-512 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500651, NIP 6572364769 REGON 291213760, będący równocześnie administratorem Serwisu, działający pod numerem rejestru agentów ubezpieczeniowych 11150811/A.
  2. Formularz kontaktowy – znajdujący się w zakładce „Kontakt” zbiór danych wypełnianych przez Usługobiorcę w celu kontaktu z Agentem.
  3. Formularz rejestracyjny – znajdujący w zakładce „Kup ubezpieczenie” zbiór danych wypełnianych przez Usługobiorcę w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
  4. Infolinia – usługa świadczona przez Konsultantów Agenta pod numerem telefonu wskazanym w Serwisie w zakładce „Kontakt” między godziną 8:00 a 16:00, polegająca na udzielaniu niezbędnych informacji Usługobiorcy w ramach zawieranych umów ubezpieczenia.
  5. InterRisk – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 5260038806, REGON 010644132, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 137 640 100,00 zł, działający na podstawie zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993 r.
  6. Konsultant – pracownik Agenta udzielający informacji w ramach Infolinii Serwisu.
  7. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia InterRisk.
  8. Polisa – dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez Usługobiorcę z Agentem działającym w imieniu InterRisk.
  9. Polityka prywatności – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  10. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  11. Serwis – portal internetowy dostępny pod domeną www.nwucznia.pl , adresowany dla Usługobiorców, przeznaczony do zapoznania się z ubezpieczeniami oferowanymi przez Agenta, zawarcia umowy ubezpieczenia.
  12. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z Serwisu.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  Agent świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. Udostępnianie informacji o oferowanych ubezpieczeniach w zakładce „Co oferujemy”.
  2. Zawieranie umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.
  3. Pomoc w korzystaniu z Serwisu w formie elektronicznej i telefonicznej (Infolinia, Formularz kontaktowy).
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem
   1. Aby móc prawidłowo korzystać z Serwisu za pośrednictwem domeny www.nwucznia.pl wymagane są:
    1. Dostęp do sieci Internet
    2. Preferowana przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 4 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza i Google Chrome wersja … 7 lub nowsza
    3. JavaScript i Cookies
    4. Wykorzystanie protokołu HTTPS
    5. Posiadanie konta e-mail
    6. Zainstalowany plug-in do przeglądania plików PDF
   2. Aby móc prawidłowo korzystać z Serwisu za pośrednictwem Infolinii wymagany jest dostęp do połączenia telefonicznego. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora sieci telekomunikacyjnej Usługobiorcy.
  2. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
   1. Usługobiorca korzystający z Serwisu nie może swoim zachowaniem naruszać dóbr osobistych osób trzecich, dostarczać treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa. Zakazane jest również dostarczanie treści mogących wprowadzić w błąd, a także zawierających szkodliwe oprogramowanie, mogące wywołać uszkodzenia w prawidłowym działaniu Serwisu.
   2. Agent nie odpowiada za dostarczane przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  3. Przerwy w dostępie Serwisu
   1. Agent nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług związanych z awarią lub wadliwym funkcjonowaniem Serwisu niezależnym od Agenta.
   2. Wszelkie awarie i usterki systemu Agent zobowiązuje się niezwłocznie usunąć przy użyciu niezbędnych do tego celu środków.
 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia
   Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego, Serwis na bieżąco informuje Usługobiorcę o wszelkich błędach we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić. Agent nie ponosi odpowiedzialności w związku z podaniem przez Usługobiorcę danych niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym w trakcie procesu zawierania umowy ubezpieczenia.
   Usługobiorca wybiera dogodny dla siebie wariant ubezpieczenia w zakładce „Kup ubezpieczenie” i wypełnia formularz rejestracyjny, podając niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia dane, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail i inne. Po wypełnieniu formularza, zaakceptowaniu oświadczeń oraz uzupełnieniu pola Captcha, Usługobiorca przegląda podsumowanie zawierające informacje dotyczące warunków zawieranej umowy ubezpieczenia, a następnie Serwis generuje dokument Polisy. Usługobiorca realizuje płatność za pośrednictwem serwisu dotPay, po czym Serwis dokonuje automatycznej akceptacji Polisy, która otrzymuje status „zaakceptowana”. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu dotPay zaakceptowana Polisa, OWU i inne dokumenty są przesyłane na skrzynkę mailową Usługobiorcy a Usługobiorca zostaje ponownie przekierowany do Serwisu. Dalsza obsługa trwania umowy ubezpieczenia będzie wykonywana przez Agenta za pośrednictwem IPortalu, tj. portalu sprzedażowego InterRisk
   Dokument polisy jest dokumentem potwierdzającym zawarcie przez Usługobiorcę z działającym w imieniu InterRisk Agentem umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 809 Kodeksu cywilnego. Usługobiorca zawiera umowę ubezpieczenia z chwilą doręczenia mu dokumentu Polisy na jego adres e-mail.
  2. Prawo odstąpienia
   Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Usługobiorca, będący w rozumieniu tej ustawy konsumentem, może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy, czyli od dnia przesłania mu w formie e-maila dokumentu Polisy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
   Usługobiorca wykonujący prawo odstąpienia składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   Termin 30 dni uważa się za zachowany, jeśli Usługobiorca wysłał oświadczenie przed jego upływem.
   W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  3. Informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczące istotnych właściwości ubezpieczenia, jego przedmiotu, minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa oraz o istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją, są każdorazowo przedstawiane w trakcie wypełniania wniosku zależnie od wybranego rodzaju ubezpieczenia oraz w OWU.
 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. Agent rozpoznaje reklamacje Usługobiorców w związku z:
   1. Zawieranymi umowami ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami OWU,
   2. Funkcjonowaniem Serwisu zgodnie z poniższymi zapisami z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną
   3. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348 ze zm.)
  2. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w sprawie świadczenia usług przez InterRisk. Można ją wnieść na piśmie w oddziale lub filii InterRisk za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub złożyć osobiście lub ustnie, tj. telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt telefoniczny 22 212 20 12 lub osobiście do protokołu w oddziale lub filii InterRisk.
  3. Jednostka organizacyjna InterRisk (w tym przypadku Agent), której dotyczy reklamacja udzieli odpowiedzi na pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a na wniosek klienta – drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Agent zawiadomi składającego reklamację.
  4. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego.
  5. Reklamacje składane są w formie e-maila w terminie 30 dni od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
  6. W reklamacji Usługobiorca powinien wskazać przedmiot i okoliczności uzasadniające jej podstawy.
 7. Prawa autorskie
  Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Serwisu i jego elementów składowych przysługują Agentowi. Poza przypadkami wskazanymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie jakiejkolwiek części Serwisu oraz treści w nim umieszczonych bez uprzedniej pisemnej zgody Agenta.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Usługobiorcy są niezwłocznie informowani o każdej zmianie treści Regulaminu przez umieszczenie jego obowiązującej treści na stronie Serwisu.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie Serwisu.
  3. Agent udostępnia Usługobiorcom Politykę prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 tego Regulaminu.
  4. Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z treścią OWU i pełnomocnictwa udzielonego przez InterRisk Agentowi za pośrednictwem Serwisu przed wypełnieniem Formularza rejestracyjnego.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.nwucznia.pl

 1. Zakres zbieranych danych osobowych
  Dane zbierane podczas transakcji zakupu

  Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu ubezpieczenia zapytamy cię m.in. o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z przepisami prawa.

  Dane zbierane automatycznie

  Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące twojej wizyty, np. twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

  Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

  Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, itp.

 2. Sposoby wykorzystania danych

  W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od ciebie pieniędzy oraz wysłania dokumentu polisy. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać zakupu.

  Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji na temat nowych produktów i usług oferowanych przez InterRisk S.A. Vienna Insurance Group, wykorzystamy twoje dane w celu wysłania ofert. Podczas rejestracji zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać oferty.

  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na twoje zapytanie.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Środki kontaktu

  Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu ubezpieczenia, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące tej transakcji. Możesz również kontaktować się z nami telefonicznie korzystając z Infolinii lub formularzu kontaktowego.

  Jeżeli zdecydowałeś się otrzymywać od nas oferty, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, będziesz je od nas otrzymywać drogą e-mailową.

 4. Zmiana danych

  Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) masz prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

  Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią umowy ubezpieczenia. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 5. Polityka cookies

  Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę ci wyświetlić.

  Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego korzystasz z naszego serwisu.

  W ramach serwisu stosujemy sesyjne pliki cookies, które są przechowywane do czasu wylogowania, opuszczenia naszej strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz stałe pliki cookies, przechowywane przez określony czas lub do chwili ich usunięcia przez ciebie.

  Odwiedzając naszą stronę zostaniesz poinformowany o korzystaniu przez nas z plików cookies. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali pliki cookies, możesz ograniczyć lub zablokować je w ustawieniach twojej przeglądarki internetowej. Musisz jednak liczyć się z ewentualnymi trudnościami związanymi z prawidłową obsługą serwisu, a nawet z brakiem takiej możliwości.

 6. Metody zabezpieczania danych osobowych

  Komunikacja między twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 7. Wyłączenie odpowiedzialności

  Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych, do których prowadzą linki. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności administratora danej strony.

 8. Zmiany polityki prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie serwisu.

 9. Kontakt

  Administratorem danych osobowych jest: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, Polska

  INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 21/12, 25- 512 Kielce, Polska jest agentem wyłącznym administratora, uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie umowy agencyjnej nr BZ/22/009/A3/2000 z dnia 01.09.2000 r.

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z podanego w Serwisie adresu e-mail lub Infolinii.

Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI
w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej Vienna Insurance Group

 1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
 2. Osobom fizycznym nie wymienionym w ust. 1 powyżej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną przysługuje prawo do wniesienia skargi, tj. zgłoszenia zastrzeżenia dotyczącego usług świadczonych przez InterRisk.
 3. Skarga lub reklamacja może być złożona:
  1. w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub osobiście w oddziale lub filii InterRisk; w przypadku skarg lub reklamacji dotyczących likwidacji szkód skargi i reklamacje w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub kuriera składa się na adres do korespondencji wskazany w decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia lub innym dokumencie, którego dotyczy skarga lub reklamacja
  2. ustnie - telefonicznie na numer InterRisk Kontakt 22 212 20 12 lub ustnie do protokołu w oddziale lub filii InterRisk
 4. Możliwe jest złożenie skargi lub reklamacji przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w formie pisemnej, chyba że z powodu szczególnych uwarunkowań konieczne jest zachowanie innej formy szczególnej, a klient został o tym poinformowany na etapie zawarcia umowy
 5. Skarga lub reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby składającej skargę oraz adres do korespondencji.
 6. W przypadku reklamacji złożonej w sposób inny niż za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera InterRisk na życzenie klienta przekaże potwierdzenie otrzymania reklamacji w sposób uzgodniony z klientem.
 7. Skargi i reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez InterRisk.
 8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni InterRisk poda wnoszącemu skargę lub reklamację przyczyny opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone, oraz poda przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, jednakże nie dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania skargi lub reklamacji.
 9. Proces rozpatrywania skargi lub reklamacji prowadzony jest niezwłocznie, z zachowaniem zasad: rzetelności, wnikliwości, obiektywizmu oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów.
 10. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub – na wniosek osoby składającej reklamację – za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej lub w innej formie uzgodnionej z osobą lub podmiotem składającym skargę.
 11. InterRisk jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 12. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego. Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.
 13. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia lub powstające w związku z nią mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Powyższe postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
 14. Niniejsze Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej Vienna Insurance Group zostały uchwalone przez Zarząd uchwałą nr 04/22/12/2015 z dnia 22.12.2015 r. i obowiązują od dnia 22.12.2015 r.