fbpx

Ubezpieczenie NWucznia to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa zapewnia wsparcie finansowe w trudnych chwilach związanych z nagłymi urazami. W jego zakres wchodzą następujące świadczenia:

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu.

Wypłata następuje na podstawie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, likwidator ustala procent uszczerbku na zdrowiu zgodnie z „Tabelą norm uszczerbku na zdrowiu InterRisk Vienna Insurance Group”.

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – jeżeli w procesie leczenia związanego z nieszczęśliwym wypadkiem poniosłeś koszty zakupu zleconych przez lekarza ortez, protez, czy innych wyrobów medycznych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001565/O/D20131565.pdf ], możesz uzyskać ich zwrot do wysokości 30% sumy ubezpieczenia. Zwrot dokonywany jest na podstawie załączonych faktur imiennych oraz zlecenia lekarskiego.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Ubezpieczonemu, jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie, rentę szkoleniową lub Ubezpieczony otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem celowości przekwalifikowania zawodowego, możliwe jest uzyskanie zwrotu tych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jeżeli padaczka została zdiagnozowana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, możliwe jest uzyskanie świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Śmierć w wyniku NW, zawału serca lub udaru mózgu – jeśli nieszczęśliwy wypadek, zawał serca lub udar mózgu spowodował śmierć Ubezpieczonego, wypłacone zostanie świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Zdiagnozowanie sepsy u ubezpieczonego – jeżeli sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, możliwe jest uzyskanie świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW – jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku rodzic lub opiekun prawny Ubezpieczonego zmarł, świadczenie wyniesie 10%  sumy ubezpieczenia.

Pogryzienie przez psa – jeśli w wyniku pogryzienia przez psa Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 2 dni, świadczenie wyniesie 1% sumy ubezpieczenia.

Pokąsania, użądlenia – jeśli w wyniku pokąsania lub użądlenia Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 2 dni, świadczenie wyniesie 1% sumy ubezpieczenia.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu i przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu, wypłacone zostanie świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Powyższe świadczenia wchodzą w zakres standardowego ubezpieczenia indywidualnego. W dostępnym u nas wariancie Prestiż przygotowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Odpowiedzialni.pl dodatkowo w zakresie są świadczenia:

Naprawa okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych uszkodzonych w wyniku NW – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku uszkodzone zostały okulary, aparat słuchowy lub ortodontyczny, możliwe jest uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów ich nabycia lub naprawy do kwoty 500 zł. Dokumentacja powinna zawierać imienne faktury lub rachunki oraz potwierdzenie konieczności korzystania z okularów lub aparatu słuchowego lub ortodontycznego.

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wścieklizny – w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej jednej z wymienionych chorób, wypłacone zostanie świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.