fbpx

Podstawowy zakres ubezpieczenia NWucznia zawiera kluczowe świadczenia wypłacane w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, związane przede wszystkim z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Opcje dodatkowe zapewniają natomiast wypłatę świadczeń przy mniej poważnych wypadkach, a także przy zdarzeniach i chorobach wymagających pobytu w szpitalu.

Świadczenia z nich kumulują się, tzn. wypłata świadczenia z opcji dodatkowej nie jest uzależniona od wypłaty z zakresu podstawowego. Dla każdej opcji dodatkowej określona jest osobna suma ubezpieczenia, na podstawie której następuje wypłata.

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami dodatkowymi dostępnymi w przygotowanych dla Ciebie pakietach.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – jeśli śmierć Ubezpieczonego nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego, świadczenie wyniesie 100% sumy ubezpieczenia.

Oparzenia w wyniku NW – w zależności od stopnia poparzeń wypłacone zostanie świadczenie w wysokości od 10 do 50% sumy ubezpieczenia.

Odmrożenia – w zależności od stopnia odmrożenia wypłacone zostanie świadczenie w wysokości od 10 do 50% sumy ubezpieczenia.

Pobyt w szpitalu w wyniku NW – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni, wypłacone zostanie świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu, począwszy od trzeciego dnia. Przykładowo jeśli przyjęcie do szpitala miało miejsce w poniedziałek, a wypis w czwartek, to wypłacone zostanie świadczenie za 2 dni pobytu w szpitalu (trzeci i czwarty dzień).

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – jeśli w wyniku choroby Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni, wypłacone zostanie świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu, począwszy od trzeciego dnia.

Operacje w wyniku NW – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku konieczne było wykonanie operacji, możliwe jest uzyskanie świadczenia zgodnie z tabelą nr 8 z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Operacje w wyniku choroby – jeśli w wyniku choroby konieczne było wykonanie operacji, możliwe jest uzyskanie świadczenia zgodnie z tabelą nr 9 z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku uszkodzone zostały zęby stałe, możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów ich odbudowy. Koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP, w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.

Koszty leczenia w wyniku NW, w tym rehabilitacjaleki – jeśli leczenie po nieszczęśliwym wypadku wymaga poniesienia kosztów z tytułu wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań, operacji, zakupu środków opatrunkowych lub rehabilitacji, możliwe jest uzyskanie zwrotu tych kosztów na podstawie imiennych faktur lub rachunków i dokumentacji medycznej. Dodatkowym elementem tej opcji, dostępnym w przypadku wykupienia wariantu Prestiż jest zwrot kosztów zakupu leków (jeśli nieszczęśliwy wypadek wymagał co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu i leki zostały przepisane przez lekarza w karcie informacyjnej ze szpitala).

Uciążliwe leczenie w wyniku NW (5 dni nieobecności w szkole) – jeśli nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił po sobie trwałego uszczerbku na zdrowiu, a Ubezpieczony w trakcie leczenia nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez co najmniej 5 dni

Poważne choroby + Pakiet Onko

Poważne choroby to nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa. Po zdiagnozowaniu u Ubezpieczonego w/w chorób, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Pakiet ONKO – pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej jednej z poważnych chorób: nowotworu złośliwego, cukrzycy typu I, niewydolności serca, niewydolności nerek, choroby autoimmunologicznej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy, Towarzystwo za pośrednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokryje koszt:

  1. Drugiej opinii Lekarskiej Krajowej
  2. telekonsultacji lekarskich specjalistycznych z Lekarzem konsultantem: chirurgiem, nefrologiem, kardiologiem, endokrynologiem, reumatologiem, specjalistą chorób zakaźnych lub onkologiem.

Assistance – na usługi Assistance składają się:
– pomoc medyczna (wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny, infolinia medyczna;
– indywidualne korepetycje – jeśli Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez co najmniej 7 dni, Centrum Assistance zorganizuje do 10h indywidualnych korepetycji.